Beiratkozás

HIRDETMÉNY

óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. t örvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától (2024. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órás óvodai nevelésre kötelezett.

A 2024/2025. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja

a DÉLEGYHÁZI NAPSUGÁR ÓVODÁBA

2024. április 22. - 2024. április 26. 9.00 – 16.00 óra között,

pótbeiratkozás: 2024. május 7. 9.00 – 16.00 óra között.

A már a Délegyházi Napsugár Óvodába járó gyermekeknek nem kell beiratkozni!

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A jelentkezési lapokat az óvoda e-mail címére: delegyhaziovi@gmail.com kell eljuttatni, vagy személyesen az óvodában lehet leadni a beiratkozás idején. Telefon: 24-212-070, intézményvezető: +36 30 8275107

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad az óvoda az Alapító Okiratnak megfelelően, ez esetben kérjük a szülőket, hogy a szakértői véleményt is szíveskedjenek az óvodának eljuttatni.

A szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot is kérjük a jelentkezési lap mellékleteként benyújtani.

A szülő tárgyév április 15. napjáig, a területileg illetékes járási hivatalnál benyújtott kérelmével kezdeményezheti gyermeke óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A szülő, ha gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az a szülő, aki gyermekét nem a településünk óvodájába íratja be, legkésőbb 2024. április 26. napjáig jelezze az óvoda e-mail címén, telefonon vagy személyesen.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között születtek.

Kérjük azokat a szülőket, akiknek a gyermeke 2024. szeptember 1. után tölti be a harmadik életévét, és akik a munkába állásukhoz gyermekelhelyezésre tartanak igényt, elsősorban a bölcsődékbe jelentkezzenek. Óvodai felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerülhet sor a szabad férőhelyek függvényében.

A hatályos jogszabályok szerint az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves, vagy annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Felvételi kérelmüket a Regisztrációs lapon tegyék meg. Az előjegyzésbe vétel nem jelenti a gyermek automatikus felvételét.

A Délegyházi Napsugár Óvoda felvételi körzete: Délegyháza Község teljes közigazgatási területe.

A beíratásnál kell bemutatni, vagy e-mailben elküldeni:

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),

• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

• a gyermek TAJ-kártyáját,

• a gyermek oltási könyvét.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozáskor az elektronikus elérhetőségek megadásával kérte, elektronikus úton kap értesítést.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomására jutástól - számított tizenöt napon belül illetékmentes jogorvoslati kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Délegyháza, 2024. február 27.

dr. Molnár Zsuzsanna s.k.

Jegyző

Jelentkezési lap

Nyilatkozat szülői felügyeleti jogokról 

Regisztrációs lap 

© 2023 Napsugár Óvoda. 2337 Délegyháza, Árpád utca 6.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!